Základní informace

Název projektu
Zvýšení kvality vzdělávání na Středním odborném učilišti obchodním Prostějov prohloubením spolupráce s regionálními zaměstnavateli a rozvojem kariérového
poradenství                                                                     
Registrační číslo
 CZ.1.07/1.1.26/02.0023
Název příjemce
Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám. Ed. Husserla 1
Období realizace
1.06.2013  - 31.12.2014
Celkový rozpočet projektu
 1 447 797,84 Kč
Manažer projektu
 Ing. Mária Zámostná

Stručný obsah projektu

Předmětem předkládaného projektu je realizace aktivit zaměřených na rozvoj kariérového poradenství a zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v rámci vybraných aktuálně nedostatkových oborů/řemesel (výrobce kožedělného zboží, řezník, cukrář). Dojde k vybudování Centra kariérového poradenství, které svou činností posílí klíčové kompetencí žáků pro převzetí odpovědnosti za své další působení v systému vzdělávání či budoucí vstup na trh práce a profesní dráhu. Služby tohoto centra budou určeny též žákům dalších 4 zapojených škol z regionu Prostějovska. Dále bude podpořena spolupráce SOU obchodní Prostějov se zaměstnavateli a podnikateli z regionu za účelem zatraktivnění aktuálně nedostatkových oborů a motivace žáků k dokončení a zefektivnění jejich studia (inovace výukových materiálů, zapojení odborníků z praxe do výuky).

Cíle projektu

Projekt má 2 hlavní cíle.
a) Posílení klíčových kompetencí žáků, jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu a tím úspěšnější vstup na trh práce.
b) Inovace výuky vybraných oborů a podpora spolupráce SOU obchodní Prostějov s firmami v regionu za účelem zatraktivnění nedostatkových oborů a motivace žáků k dokončení a zefektivnění jejich studia.
Oba hlavní cíle budou naplněny prostřednictvím 4 klíčových aktivit, jejichž konkrétní měřitelné ukazatele jsou:
1) Cílem KA_1 je vytvoření fungujícího centra kariérového poradenství na SOU obchodní s přesahem do 4 škol na Prostějovsku, kooperujícího s relevantními institucemi pro podporu systémového přístupu v poskytování kariérového poradenství na Prostějovsku. 2 klíčoví zaměstnanci tohoto centra budou analyzovat nejčastější chyby při rozhodování žáků tak, aby jim mohli předcházet, individuálně přímo pracovat s žáky prostřednictvím diagnostiky jejich profesních a osobnostních charakteristik a preferencí, rozvíjet systém přenosu informací a inovací v oblasti kariérového rozhodování (rozvoj klíčových kompetencí pro trh práce), vytvořit informační
materiály a kanály pro přenos vědomostí pro cílovou skupinu žáků v počátečním vzdělávání pro podporu jejich kariérového rozhodování atd.
2) Cílem KA_2 až 4 je zvýšení kvality vzdělávání v rámci 3 vybraných oborů SOU obchodního Prostějov (řezník, cukrář, výrobce kožedělného zboží) pro zvýšení efektivity vzdělávání a atraktivity těchto tradičních a v současnosti nedostatkových oborů.
- KA_2: Realizace 8 odborných přednášek / seminářů s odborníky z řad zaměstnavatelů regionu Prostějovska (se
zaměřením na zkvalitnění výuky vybraných technických oborů a řemesel)
- KA_3: Vytvoření 3 typů informačních brožur (nejen) o uplatnění absolventů vybraných oborů v praxi
- KA_4: Inovace obsahu výuky oboru Výrobce kožedělného zboží (aktualizace studijních materiálů, zohlednění
nových postupů a metod v učebních materiálech v daném oboru atd.)

Zdůvodnění potřebnosti projektu

a) Vznik Centra kariérového poradenství:

Z analýzy cílových skupin formou dotazníkového šetření, která byla provedena předkladatelem projektu, je zřejmé, že celková orientace žáků v problematice uplatnění na trhu práce je velice nízká. Dobré kariérové rozhodování žáků ovšem představuje základ pro prevenci nezaměstnanosti a vytváří vhodnou personální kapacitu pro rozvoj zaměstnanosti v návaznosti na potřeby trhu práce nejen na Prostějovsku. Zkušenosti do projektu zapojených škol dokladují, že v případě špatného kariérového rozhodnutí jsou rizika získání negativních pracovních návyků a s nimi spojených patologických jevů velmi vysoká a náklady na jejich odstranění převyšují náklady na cílené poradenství. Obdobná je i situace při rozhodování, kam zacílit po ukončení základního vzdělání. Množství žáků SŠ či OU po 1-2 letech ztratí iluze o daném studijním oboru a ukončí studium či změní školu, což s sebou nese vysoké nepřímé náklady. Jedním z cílů počátečního vzdělávání, definovaném i v Rámcovém vzdělávacím programu, je pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

b) Zkvalitnění výuky vybraných řemesel:
U žáků oborů cukrář, řezník a výrobce kožedělného zboží SOU obchodní Prostějov zaznamenala negativní tendence, které jsou spojené s rostoucí dezinformovaností o možnostech budoucího uplatnění v praxi. Žáci mají často zcela mylné představy o možnostech jejich kariérového růstu a obecně uplatnění v praxi po ukončení studia dané mj. malou mírou kontaktu se zaměstnavateli. Zapojení odborníků z praxe do výuky a do přípravy informačních materiálů o reálných aspektech práce v jejich odvětví zatraktivní a zefektivní výuku. Inovace výuky oboru Výrobce kožedělného zboží jsou potřebné vzhledem k novinkám v tomto oboru v posledních letech.
 

Kariérový poradce a školní psycholog

V rámci tohoto projektu byla na naší škole zřízena pozice kariérového poradce a školního psychologa. Odbornost služeb zajišťuje Mgr. Zita Konvičná.

Cílem školního psychologa na naší škole je identifikace žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, provádění psychologické diagnostiky žáků se zaměřením na následné uplatnění a to ve spolupráci s psychology a speciálními pedagogy PPP v Prostějově. Dále spolupracuje na tvorbě metodiky systematizace kariérového a psychologického poradenství na škole a pracuje se žáky v oblasti způsobů a techniky pro zvýšení potenciálu dalšího uplatnění v praxi (či dalším studiu) formou individuálních práce s instrumenty Já na to mám (strategie učení) a Feuersteinovo instrumentální obhacování (podpora a rozvoj logického myšlení) . V pozici kariérového poradce je navázána spolupráce s informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání na ÚP Prostějov, které se bude spolupodílet na přípravě a realizaci programu pro žáky vycházejících ročníků naší školy pod názvem „Příprava na vstup na trh práce“. Cílem tohoto programu je seznámit žáky s aktuálními možnostmi studia a práce nejen v našem regionu, ale i v rámci zemí Evropské unie.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou v souladu s příslušnou výzvou ŽÁCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. Do projektu budou zapojeni žáci následujících škol:
-SOU obchodní Prostějov
-Střední odborná škola polytechnická Prostějov
-Základní škola Čelechovice na Hané
-Základní škola Bedihošť
-Základní škola Melantrichova Prostějov.
SOU obchodní má v současnosti přes 400 žáků a partneři sumárně 1300 žáků (z toho uvedené ZŠ cca 700). Žákům ZŠ bude nabízeno poradenství při rozhodování při volbě na budoucí povolání formou skupinových i individuálních schůzek, worshopů a besed (+ individuální poradenství, diagnostické pohovory, zprostředkování návštěv a exkurzí u zaměstnavatelů z regionu, do firem, pomoct při výběru povolání, diskuze, přenášky). Žákům středních škol bude kariérový poradce pomáhat při uplatnění se na trhu práce, při hledání práce a plánování profesní kariéry poskytne jim pomoc při rozhodování v souvislosti s výběrem návazného vzdělání nebo podporu při zvládání studia. Kariérový poradce by měl zajistit osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, měl by také aktivně vyhledávat žáky ohrožené nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Klíčové aktivity č. 2-4 jsou určeny pouze cílové skupině SOU obchodní Prostějov (resp. žákům vybraných oborů).
V rámci dotčených podporovaných oborů jsou předpokládané počty žáků na školní roky 2013/2014 a 2014/2015
následující:
-obor cukrář: 55 žáků
-obor řezník: 10 - 20 žáků
-obor výrobce kožedělného zboží: 20 žáků

Přínos pro cílovou skupinu

Realizace KA_1 bude mít přínos pro CS v zajištění soustavné odborné poradenské činnosti (kariérové i související psychologické). Výsledkem bude zvýšení informovanost žáků v oblasti jejich dalšího uplatnění a zlepšení klíčových dovedností a znalostí pro uplatnění na trhu práce či při dalším vzdělávání. Konkrétně CS
zlepší své dovednosti např. v těchto tématech:
-Orientace na regionálním trhu práce
-V jakých typech škol lze dále pokračovat ve studiu (orientace v nabídce oborů SŠ, OU, VOŠ a VŠ) vč. možností další kvalifikace
-Na základě jakých faktorů se rozhodovat při volbě dalšího vzdělávání/zaměstnání
-Jaká povolání lze po absolvování jednotlivých oborů vykonávat
-Jak postupovat při hledání zaměstnání
-Jak napsat životopis a motivační dopis
-Sebeprezentace a příprava na přijímací pohovor
-Reálné možnosti kariérového růstu
-Klíčové dovednosti vyžadované zaměstnavateli
-Podle čeho se rozhodovat, chce-li žák svou dosavadní profesní orientaci změnit
-Jak to skutečně chodí ve firmách (co je třeba k zařazení do pracovní činnosti, jaké jsou reálné nástupní mzdy a míra jejich růstu atd.)
-Prohloubení informovanosti o základních pracovních návycích u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (rodiče nemají čas / rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní atd.)
-A další.
Důležitým přínosem je i možnost konzultace jakýchkoliv individuálních problémů s kariérovým poradcem (v případě problémů ryze profesního charakteru) či s psychologem (v případě problémů psychického charakteru). Realizace KA_2 až 4 bude mít přínos pro CS ve zvýšení kvality stávající výuky. Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci KA_2 zvýší zájem žáků, kteří mají k těmto osobám vyšší respekt, a přiblíží jim reálné problémy a podmínky zaměstnanecké sféry. Tvorba tematických publikací v KA_3 je přínosem ve zvýšení informovanosti o vybraných řemeslech a možnostech uplatnění v oboru. Inovace výukových materiálů v KA_4 zvýší zájem žáků o
běžnou výuku i její obsahovou aktuálnost a efektivitu.

Podporované aktivity

Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
 

 

Kariérový poradce a školní psycholog

V rámci tohoto projektu byla na naší škole zřízena pozice kariérového poradce a školního psychologa. Odbornost služeb zajišťuje Mgr. Zita Konvičná

Cílem školního psychologa na naší škole je identifikace žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, provádění psychologické diagnostiky žáků se zaměřením na následné uplatnění a to ve spolupráci s psychology a speciálními pedagogy PPP v Prostějově. Dále spolupracuje na tvorbě metodiky systematizace kariérového a psychologického poradenství na škole a pracuje se žáky v oblasti způsobů a techniky pro zvýšení potenciálu dalšího uplatnění v praxi (či dalším studiu) formou individuálních práce s instrumenty Já na to mám (strategie učení) a Feuersteinovo instrumentální obhacování (podpora a rozvoj logického myšlení) . V pozici kariérového poradce je navázána spolupráce s informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání na ÚP Prostějov, které se bude spolupodílet na přípravě a realizaci programu pro žáky vycházejících ročníků naší školy pod názvem „Příprava na vstup na trh práce“. Cílem tohoto programu je seznámit žáky s aktuálními možnostmi studia a práce nejen v našem regionu, ale i v rámci zemí Evropské unie.

Konzultace Mgr.Konvičné

 Pondělí            7,30 – 14,30

 Úterý               7,30 – 15,30

 Středa             7,30 – 17,00

 Čtvrtek            7,30 – 14,30

 Pátek               7,30 – 15,30

 nebo dle osobní dohody


 

 Kontakty:

 Osobně na učebně č. 35a (2. patro)

 Mobil: 732 212 777 (T-Mobile)

 E-mail: psycholog@souobchodnipv.cz

 ZitaKonvicna@seznam.cz

 


Činnost kariérového poradce a školního psychologa

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014

Školní psycholožka a kariérová poradkyně Mgr. Zita Konvičná  vycházela při své činnosti z navržené koncepce a plánu práce zahrnující systematickou poradenskou podporu vzhledem ke škole a žákům v oblasti vzdělávání, kariérového rozhodování žáků, uplatnění vycházejících absolventů na trhu práce, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti a předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, s tím související prevence sociálně patologických jevů. 

Z plánovaných aktivit se podařilo zabezpečit  přenos informací o službách školního psychologa a kariérového poradce všem žákům, pedagogům a rodičům na webových stránkách školy, prostřednictvím nástěnky na chodbě školy a rozhovory se zákonnými zástupci v rámci třídních schůzek.

Žáci byli systematicky vedeni k zodpovědnosti za výsledky svého vzdělávání a k celoživotnímu vzdělávání, k osvojování klíčových dovedností nezbytných pro život a práci (komunikace, rozhodování, týmová spolupráce aj.). Byla poskytována preventivní i aktuální pomoc žákům se vzdělávacími a výchovnými problémy v rámci individuálních setkávání u školního psychologa (optimalizace učebních metod, zvyšování motivace, sebevědomí, korekce chování, spolupráce s vyučujícími, třídními učiteli, rodinou). Byla věnována péče žákům s problémy osobnostními, rodinnými, sociálními a ohroženými sociálně patologickými jevy. V rámci setkávání s pedagogy byla realizována poradenská práce s žáky se SVP. Zabezpečována komunikace s rodiči, žáky, pedagogy, vedením školy. Probíhala spolupráce se specializovanými poradenskými institucemi a dalšími sociálními partnery – PPP Prostějov, IPS při ÚP Prostějov, s Fondem ohrožených dětí v Prostějově, s OSPOD Konice, atd. Průběžně se uskutečňovala účast ve vzdělávacích a metodických aktivitách pořádaných Olomouckým krajem a DZS (Dům zahraniční spolupráce).

Realizované činnosti byly zabezpečovány individuálně a skupinově. Skupinová setkávání probíhala dle harmonogramu ročních skupinových činností pro školní rok 2013/2014, a to  u prvních a vycházejících ročníků, aktuálně pak i v jiných třídních kolektivech dle potřeby, zejména na základě podnětů třídních učitelů. U žáků vycházejících ročníků se jednalo o plnění následujících cílů: sebepoznání schopností a pracovních vlastností na základě pracovní psychodiagnostiky, sebehodnocení, ujasnění budoucích perspektiv, profesních a společenských kontaktů, orientovanost na trhu práce, prohlubování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, příprava pro vstup na trh práce (kontakt se zaměstnavateli, informace, životopisy EU, žádosti o zaměstnání, přijímací pohovor, navození fikce výběrového řízení). Během školního roku se uskutečnilo 31 skupinových  a 82 individuálních setkání se žáky.

  

Začátek nového školního roku 2014/2015

Během prvních dvou týdnů nového školního roku se setkali naši žáci a studenti prvních ročníků se školní psycholožkou a kariérovou poradkyní Mgr. Zitou Konvičnou. Byli seznámeni s činností a službami školního psychologa a kariérového poradce na škole, upozorněni na úskalí přechodu ze základní školy na školu střední a mohli si vyzkoušet formou dotazníku, zda se umí správně učit. Těm, kteří v dotazníku správného učení dosáhli velmi nízkého hodnocení, byl nabídnut kurz strategie učení.