Školská rada

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) vydal dne 8. 12. 2005 po schválení Radou Olomouckého kraje zřizovací listinu školské rady pro SOU obchodní v Prostějově. Tomuto kroku předcházely volby členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy ( 3 členové ), z řad pedagogických pracovníků školy ( 3 členové ) a jmenování členů školské rady navržených zřizovatelem ( 3 členové)

Na podzim roku 2008 se po uplynutí 1. volebního období konaly volby nové školské rady. Na základě výsledků voleb vydal Olomoucký kraj po schválení Radou Olomouckého kraje dne 11. 12. 2008 zřizovací listinu školské rady s účinností od 1.1. 2009.

Rada Olomouckého kraje odsouhlasila 8. 10. 2015 změnu zřizovací listiny školské rady při Středním odborném učilišti obchodním Prostějov, ke které došlo na základě změny názvu školy na Střední odborná škola Prostějov.Základní pravomoci školské rady    

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků výsledků vzdělávání žáků 
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce 
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

Členové školské rady

Za statutárního zástupce:
Ing. Petr Vysloužil - předseda školské rady
Ing.arch. Jan Přikryl

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

Dominika Burešová
Marcela Žochová


Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Zdeněk Kaláb
Ivana Makarovičová