Pravomoci a složení školské rady

 

PRAVOMOCI ŠKOLSKÉ RADY

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, stipendijní řád a jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Za statutárního zástupce:

Ing. Petr Vysloužil - předseda školské rady
Ing.arch. Jan Přikryl

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

Dominika Burešová
Marcela Žochová


Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Zdeněk Kaláb
Ivana Makarovičová