Informace a kritéria přijetí na Střední odbornou školu Prostějov

 

Podmínky pro přijímání žáků do 1.ročníku pro škol.rok 2019/20

Nástavbové studium
Obor Podnikání
Přijímací zkouška se koná formou testů z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na střední škole v obou sledovaných pololetích  a podle výsledků testů.
Kritéria přijetí pro obor Podnikání

 

Obory s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Gastronomie
Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích  a podle výsledků testu.
Kritéria přijetí pro obory Kosmetické služby a Gastronomie
 
Obory s výučním listem

( výrobce kožedělného zboží, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník-uzenář )
Přijímací zkouška se nekoná.
Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích ( průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Kritéria přijetí pro obory: cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník, výrobce kožedělného zboží

 

Nabídka oborů pro školní rok 2019/20

 

Vzdělávací program Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia Ukončení studia Přijímací zkoušky
Střední vzdělání s výučním listem
Výrobce kožedělného zboží * Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 denní 3 roky výuční list -
Cukrář Cukrář 29-54-H/01 denní 3 roky výuční list -
Číšník Kuchař-číšník, zaměření číšník
65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Kuchař Kuchař- číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Prodavač Prodavač 66-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Řezník, uzenář * Řezník, uzenář 29-56-H/01 denní 3 roky výuční list -
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Kosmetické služby
Kosmetické služby
 69-41-L/01  denní  4 roky
 maturitní zkouška
 test CJ, M
Gastronomie
Gastronomie
 65-41-L/01  denní  4 roky
 maturitní zkouška
 test CJ, M

Nástavbové studium pro absolventy oborů s výučním listem

Podnikání
Podnikání 64-41-L/51 denní 2 roky maturitní zkouška test CJ, M
Uchazeči oborů výrobce kožedělného zboží, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník  nevykonávají přijímací zkoušky. 

* Ve školním roce 2019/20 bude žákům oboru řezník a výrobce kožedělného zboží vypláceno  studijní stipendium Olomouckého okraje.
Zde se můžete seznámit s pravidly pro poskytování stipendia.
Žákům oboru řezník bude navíc vypláceno i stipendium firmy Makovec a. s.. Obor je přizpůsobený i pro dívky.

Podrobné informace o otevíraných oborech - počty přijímaných žáků, termíny přijímacích zkoušek

2. kolo přijímacího řízení - SOŠ Prostějov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení v těchto oborech:
- Kosmetické služby
- Gastronomie
- Číšník
- Kuchař
- Prodavač
- Řezník
- Výrobce kožedělného zboží
- Podnikání (nástavbové studium)
Přihlášky obdrží uchazeči v sekretariátu školy, termín pro odevzdání přihlášek je 31. května 2019!!

Kontaktní informace

Pokud budete chtít jakékoliv informace týkající se  přijímacího řízení, 
volejte telefonní číslo  582 351 977

RNDr. Jitka Halašová
Mgr. Dana Pyroltová