Informace a kritéria přijetí na Střední odbornou školu Prostějov

 

Podmínky pro přijímání žáků do 1.ročníku pro škol.rok 2019/20

Nástavbové studium
Obor Podnikání
Přijímací zkouška se koná formou testů z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na střední škole v obou sledovaných pololetích  a podle výsledků testů.


 

Obory s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Gastronomie
Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky.
Výsledné pořadí přijatých uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích  a podle výsledků testu.

 
Obory s výučním listem

( výrobce kožedělného zboží, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník-uzenář )
Přijímací zkouška se nekoná.
Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole v obou sledovaných pololetích ( průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

 

Nabídka oborů pro školní rok 2019/20

 

Vzdělávací program Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia Ukončení studia Přijímací zkoušky
Střední vzdělání s výučním listem
Výrobce kožedělného zboží * Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 denní 3 roky výuční list -
Cukrář Cukrář 29-54-H/01 denní 3 roky výuční list -
Číšník Číšník 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Kuchař Kuchař 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Prodavač Prodavač 66-51-H/01 denní 3 roky výuční list -
Řezník, uzenář * Řezník, uzenář 29-56-H/01 denní 3 roky výuční list -
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Kosmetické služby
Kosmetické služby
 69-41-L/01  denní  4 roky
 maturitní zkouška
 test CJ, M
Gastronomie
Gastronomie
 65-41-L/01  denní  4 roky
 maturitní zkouškaq
 test CJ, M

Nástavbové studium pro absolventy oborů s výučním listem

Podnikání
Podnikání 64-41-L/51 denní 2 roky maturitní zkouška test CJ, M
Uchazeči oborů výrobce kožedělného zboží, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, řezník  nevykonávají přijímací zkoušky. 

* Ve školním roce 2019/20 bude žákům oboru řezník a výrobce kožedělného zboží vypláceno  studijní stipendium Olomouckého okraje.
Zde se můžete seznámit s pravidly pro poskytování stipendia.
Žákům oboru řezník bude navíc vypláceno i stipendium firmy Makovec a. s.. Obor je přizpůsobený i pro dívky.


Kontaktní informace

Pokud budete chtít jakékoliv informace týkající se  přijímacího řízení, 
volejte telefonní číslo  582 351 977

RNDr. Jitka Halašová
Mgr. Dana Pyroltová