Podnikání 64-41-L/51

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Forma studia: denní

Uplatnění absolventa v praxi


Absolvent ŠVP Podnikání je připraven vykonávat ekonomické , provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, v níž získal střední vzdělání s výučním listem.
Po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou může absolvent pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

 

Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi:

 • provádí administrativní činnosti
 • stylizuje a vyhotovuje písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky a programového vybavení
 • ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou přiměřeně rychle a přesně
 • manipuluje s dokumenty (včetně elektronických)
 • provádí marketingový průzkum
 • orientuje se v problematice managementu a manažerských dovedností
 • zpracovává doklady
 • eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku
 • účtuje o majetku a závazcích, nákladech a výnosech
 • provádí základní výpočty (nákup a skladové zásoby,odpisy, využití kapacity dlouhodobého majetku)
 • provádí mzdové výpočty a výpočty odvodů sociálního zdravotního pojištění
 • orientuje se v soustavě daní, vede daňovou evidenci a stanovuje daňovou povinnost k daním z příjmu a k dani silniční
 • provádí a sestavuje účetní závěrku
 • orientuje se v právní úpravě podnikání, v občanských a pracovně právních vztazích
 • vede jednání s obchodními partnery
 • dodržuje hygienické normy a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu
 • usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka
 • jedná ekonomicky (zvažuje náklady, výnosy a zisk), šetrně nakládá se surovinami a
 • energiemi s ohledem na životní prostředí
 • dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 • jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje
 • kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické
 • zná své odborné a osobní kvality, reálně zvažuje své možnosti v oblasti profesního růstu a dalšího vzdělávání - samostatně a zodpovědně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy 
 • vyjadřuje se přiměřeně v písemné a ústní formě ,komunikuje na základní úrovni nejméně v jednom cizím jazyce, rozumí základní odborné terminologii a pracovním pokynům
 • - pečuje o své zdraví a usiluje o zdravý životní styl ; spolupracuje s ostatními v týmu, vytváří vstřícné mezilidské vztahy 
 • - jedná slušně a odpovědně; uznává hodnoty a postoje podstatné pro život multikulturní demokratické společnosti; respektuje lidská práva; jedná v souladu s udržitelným rozvojem 
 • orientuje se v nabídce profesních příležitostí v regionu a možnostech uplatnění na trhu práce; vhodně prezentuje své schopnosti a výsledky své práce
 • využívá matematické dovednosti v různých životních situacích - používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací