Prodavač 66-51-H/01

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník ve velkých, středně velkých a malých provozovnách zabývajících se obchodem.
Absolvent poskytuje služby související s prodejem zboží – zboží vystaví, připraví k prodeji, předvede zboží zákazníkovi s odborným výkladem, vystaví potřebné doklady, vyřídí reklamaci zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní systémy a provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně.
Po získání nezbytné praxe je absolvent připraven na samostatné podnikání v oboru.
Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních programů a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Absolvent je vybaven následujícími kompetencemi:
 • připraví a upraví zboží k prodeji
 • ovládá prodej zboží různého sortimentu včetně vyhotovení a zpracování prodejní dokumentace
 • předvede zboží zákazníkovi a poskytne odborné informace o daném zboží
 • zabalí výrobek běžným způsobem i v dárkové formě
 • společensky vystupuje a jedná profesionálně ve styku se zákazníky a obchodními partnery
 • komunikuje se zákazníky v rodném a jednom cizím jazyce
 • pracuje s pokladnami i pokladními systémy, přijímá hotovostní i bezhotovostní platby
 • obsluhuje stroje a zařízení prodejny
 • provádí odběr a přejímku zboží (včetně kontrol záruční doby nebo minimální trvanlivosti)
 • ovládá skladování a ošetřování zboží
 • vede doklady spojené s prodejem zboží a řeší dodavatelské a zákaznické reklamace
 • provádí fyzickou a účetní inventuru zboží a obalů
 • ovládá propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží
 • využívá marketingových nástrojů k prezentaci provozovny
 • dodržuje hygienické normy a právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • orientuje se v platných hygienických normách, předpisech a nařízeních týkajících se obchodní problematiky
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytne první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu - usiluje o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb; zohledňuje požadavky zákazníka
 • - jedná ekonomicky ( zvažuje náklady, výnosy a zisk) , šetrně nakládá se surovinami a energiemi s ohledem na životní prostředí
 • - dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 • - jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje, při plánování určité činnosti posuzuje kromě ekonomického významu i dopady sociální a ekologické

Možnost nástavbového studia - ukončeno maturitní zkouškou

Podívejte se na videoprezentaci oboru Prodavač

Pracoviště odborného výcviku:

 • TESCO Stores a. s. Prostějov
 • AHOLD Czech Republic a. s., Hypermarket Albert Prostějov

 

Edit Album Re-Order the Album Images

Prodavač

Prodavač

 • IMG_0724G.jpg
 • IMG_6270G.jpg
 • IMG_6271G.jpg
 • IMG_6272G.jpg