Klíčová aktivita 1

ZAMĚŘENÍ PRÁCE KARIÉROVÉHO PORADCE A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

  • Prevence rizik pro vzdělávání, kterými z pohledu školy jsou:

    neprospěch, agrese, absence, kouření, alkohol, drogy, předčasný odchod z primárního vzdělávání
     


  • Systém, jakým může škola, kariérový poradce a školní psycholog spolupracovat při realizaci prevence rizikových jevů na škole
           


KARIÉROVÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ na SOU obchodním v Prostějově


LEDEN – DUBEN 2014

Program absolvovalo 95 žáků ze 4 tříd vycházejících ročníků Středního odborného učiliště obchodního v Prostějově. Besedy v IPS v rámci programu „Příprava na vstup na trh práce“ proběhl v měsících lednu 2014 (maturitní obory) a v únoru a březnu 2014 (učební obory). Vyhodnocení programu proběhlo v měsíci dubnu 2014.Souhrnné grafické vyhodnocení programu v jednotlivých třídách:

1. Zkus ohodnotit besedu pro žáky vycházejících ročníků:    


 

2. Pokud dobrý nebo špatný, proč?

- špatný, protože:

- to trvalo dlouho (pozn. 90 minut)

- dobrý, protože:

            - dozvěděli jsme se důležité a užitečné informace

                - informace, které se budou hodit jak při hledání, tak při potenciálním zájmu o práci

                - myslím si, že jsme slyšeli vše potřebné a velmi nám přednáška pomohla

                - hodně zajímavých informací, hodně užitečných rad do života

                - velice dobrá příprava do dalších budoucích let

                - dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí ohledně zaměstnání, zaměstnanců a

  zaměstnavatelů

                - bylo to dlouhé, ale zjistili jsme, co dělat, až vystudujeme školu, jaké máme možnosti po škole

                - dost zajímavých informací, odkazy na web stránky

- teď víme, co máme dělat a kde a jak hledat práci apod.

- dozvěděli jsme se užitečné informace, které se nám budou hodit. Děkujeme J

                - atd.

 

Žáci vycházejících ročníků hodnotí besedy v Informačním a poradenském středisku při ÚP ČR v Prostějově v rámci programu Příprava na vstup na trh práce z 99% jako velmi dobrý či dobrý, ve kterém se něco pro svou budoucí profesi dozvěděli. Naopak  - 1% žáků (jeden žák) bylo s besedou nespokojeno, neboť pro ně byla málo přínosná.

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že program může být ve stejné podobě nabízen žákům vycházejících ročníků i příští školní rok.

 

Zpracovala:  Mgr. Zita Konvičná, Školní psycholožka a kariérový poradce Středního odborného učiliště obchodního v Prostějově

V Prostějově 1. 4. 2014

BESEDA„Pro jaké povolání se hodím“

- beseda věnovaná otázkám volby dalšího studia a budoucího povolání

 

Realizována v měsících říjnu a listopadu se žáky 9. ročníků těchto základních škol:

ZŠ Bedihošť                         

ZŠ Čelechovice

ZŠ a RG města Prostějov

ZŠ Nezamyslice

ZŠ Určice

ZŠ Vrbátky

 

 

    100_3047    100_3038

100_3048

 

Celkem se besed zúčastnilo 194 žáků 8. a 9. tříd. K formě a obsahu besedy se vyjádřili následovně:

 

 

 

Ve volných výpovědích žáci nejčastěji uváděli:

 

Dobrý    - „protože jsem získala mnoho rad, které mi pomůžou“

- „jsem ráda za pomoc při výběru školy“

- „dozvěděli jsme se o nových a zajímavých věcech, které jsou důležité pro život“

- „protože jsme se něco dozvěděli ohledně výběru škol“

- „pěkně nám to popsala a poradila“

- „poučné“

- „beseda byla super“

- „pomohlo to k rozhodování na střední školy“

- „chtělo by to delší a více informací“

-„ zajímavé“

                - „pomohlo mi to v tom, určit si kroky, které mi pomohou vybrat povolání“

                - „byla jsem spokojená, teď vím, jak postupovat“

 

 

Z výsledků hodnocení besed vyplývá, že pro 93% žáků byla beseda přínosná a informace, které se na ní dozvěděli využijí při rozhodování o dalším studiu a volbě budoucího povolání. Ostatních 7% žáků má o své studijní a profesní orientaci již rozhodnuto.

 

 

Zpracovala: Mgr. Zita Konvičná, školní psycholog a kariérový poradce SOU obchodní Prostějov

V Prostějově dne 14. 11. 2014

ČESKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE O PROFESNÍM PORADENSTVÍ A VOLBĚ POVOLÁNÍ

http://www.infoabsolvent.cz

                Informační portál NÚOV pro žáky základních škol s absolventy středních škol.

http://web.quick.cz/volbapov/Navrh1.htm

                Návrh na zapracování předmětu volba povolání do učebních osnov základní školy.

http://www.svetprace.cz

                Metodický návod pro učitele středních škol k zařazení učiva do světa práce do vzdělávacích

                programů.

http://www.nuov.cz/poradenstvi/navod.thm

                Metodický návod pro učitele středních škol k zařazení učiva úvod do světa práce do

                vzdělávacích programů.

http://info.vuos.cz/metodik.htm

                Metodika vyučovacího předmětu na středních školách do světa práce.

http://www.upoc.cz/ips/povolani

                Seznam 300 profesí a povolání.

http://www.istp.cz

                Integrovaný systém pracovních pozic.

http://www.icm.cz

                Počítačový program profesní diagnostiky COMDI pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (Informační

                centrum pro mládež – ICM).

http://info.nuov.cz

                Podpůrný počítačový program ZIP (Základní informace o předpokladech žáka).

http://www.ssz.mpsv.cz/up

                Úřady práce a Informační a poradenská centra pro volbu povolání.

http://www.uradprace.cz

                Databáze všech úřadů práce v České republice.

http://www.5d.cz

                Průvodce světem povolání.

http://startnatrhprace.cz

                Analýza a studie o stavu trhu práce na stránkách Národního ústavu pro informace ve

                vzdělávání.

http://portal.mpsv.cz

                Informace o volných místech, školách a oborech, politice zaměstnanosti na portálu

                ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

                INFORMACE O NABÍDCE ZAMĚSTNÁNÍ A REKVALIFIKACI

 

http://www.jobs.cz                                                      http://www.cvonline.cz/

http://www.prace.cz/                                                  http://www.jobonline.cz/

http://www.jobmaster.cz/                                          http://www.jobpilot.cz/

http://www.jobatlas.cz/                                              http://www.czechjobs.cz/

http://www.joblist.cz/                                                 http://www.ejob.cz/

http://www.profese.cz/                                              http://www.academia.cz/job/default.asp/

http://www.volna-mista.cz/                                      http://www.praceihned.cz/     

http://www.inzerce.idnes.cz/                                 http://www.rekvalifikace.com/             

 

Jak úspěšně zvládnout „Přijímací pohovor“:

  1. PŘÍPRAVA

-          co říkám a jak to říkám

-          prokázat, že zájem o nabízenou práci není náhodný, ale dobře vím, pro koho chci pracovat

-          vím, čím se firma zabývá

-          splňuji všechny kvalifikační předpoklady

 

  1. JAK SE CHOVAT U POHOVORU

-          dostavit se včas!!!

-          Dobré 10 – 15 min. před určeným časem a tu dobu využít k adaptaci na nové prostředí a k relaxaci

-          Prohlédnout si propagační materiály na chodbách

-          K sekretářce vstupujte 3 – 5 min před určeným časem

-          Po pozdravu nechat iniciativu na zástupci firmy – vyčkat až mi nabídne místo k sezení

-          Kontrolovat své neverbální chování

-          Dívat se do očí

-          Nemluvit rychle

-          Naslouchat druhé osobě

-          S sebou: kopii životopisu, vysvědčení a OP

-          Na každou otázku odpovídat přímo, stručně

-          Raději chvíli přemýšlet, než odpovědět „nevím“

-          Odpovědi konkretizovat, uvádět příklady a důvodu, proč tomu tak je

-           Nehovořit o ničem v negativním smyslu (ani o předešlém zaměstnavateli či pracovním zařazení

-          nesnižovat své dřívější úspěchy a zásluhy (umět „prodat“ své přednosti – chuť do práce, serióznost, slušnost, zkušenosti v oboru, ochota        

            pracovat na směny, dojíždět, ochota učit se a přizpůsobivost, zajištění hlídání dětí, umění jednat s lidmi, přiměřené sebevědomí)

-          nezapomenout poznamenat si jméno a titul osoby, která se mnou při pohovoru mluvila

-          na konci se zeptat, kdy se bude rozhodovat o obsazení místa, zda si mohu zatelefonovat, či jak mi bude rozhodnutí sděleno

-          závěrem poděkovat za přijetí a za čas mně věnovaný

 

  1. NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY U POHOVORU

-          Povězte mi něco o sobě?

- omezit se na informace, které se vztahují k zaměstnání

-          Jaké jsou vaše silné stránky?

- uveďte pár konkrétních příkladů, ale jen ty, které souvisejí s místem, o které se ucházím

-          Popište svá předchozí zaměstnání?

- některé body ze životopisu více rozveďte

-          Proč odcházíte (jste odešel) ze zaměstnání?

- čeho si na svém předchozím zaměstnavateli nejvíce cením a čeho nejméně

-          Kdy můžete nastoupit do zaměstnání?

- dát najevo, že respektuji u původního zaměstnavatele možnost výpovědní doby

-          Proč jste studoval tento obor?

- neodpovídá-li moje vzdělání místu, o které se ucházím, uvézt solidní důvod, proč nechci pracovat v oboru

-          Co vám vzdělání dalo?

- neříkat, že bylo o ničem, naopak, vyzdvihnout důležitost vzdělání

-          Proč vlastně chcete pracovat na tomto místě?

- konkrétní odpověď

-          Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě vás?

- moje vlastní konkrétní důvody

-          Kam směřuje vaše profesní dráha?

- dbejte na to, aby vaše odpověď nevyvolala dojem, že pokud to nebude ono, stejně brzy odejdete

-          Na co se závěrem chcete zeptat?

-          předpokládané datum nástupu

-          budu-li přijat, s kým budu spolupracovat

-          nastupuji na místo někoho jiného, nebo jde o zcela nové místo

 

 

Zpracovala: Mgr. Zita Konvičná, školní psycholog a kariérový poradce

V Prostějově dne 10. 12. 2014