Poskytování informací

 • Pracovník, který je pověřen poskytováním informací o škole :
  RNDr. Jitka Halašová, zástupce statutárního orgánu
  Telefon : 582 351 977, linka 15
  E-mail : sos@sosprostejov.cz
 • Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech žáků a studentů v záležitostech uvedených v § 165 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ).
  Na všechna tato rozhodnutí se v plném rozsahu vztahuje správní řád.

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí :
  Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) v platném znění
  Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení v platném znění
  Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení v platném znění
  Vyhláška č. 179/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění
  Vyhláška č. 13/2004 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění
  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
  Vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v platném znění

 • Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
  1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst.2, se považuje za nové podání žádosti.
  2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele ( např. elektronická adresa ). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
  3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a :
  a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
  4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
  5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou :
  a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 • SOŠ Prostějov nebude z důvodu možné dodatečné úpravy poskytnutých informací poskytovat informace na vyměnitelných záznamových médiích.
  Úhradu nákladů lze provést přímo při vyzvednutí žádané informace na SOŠ Prostějov, nám. Ed. Husserla 1. Pokud bude žádost podána písemně a bude vyžadována písemná odpověď, bude informace zaslána poštou na dobírku v ceně skutečných nákladů spojených s pořízením a odesláním informace.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021
  1) Počet podaných žádostí o informace - 0
  2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 9 ( rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení )
  3) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
  4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0
  5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

  SOŠ Prostějov má povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu, do níž bude také zařazovat samostatnou část s názvem : "Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím."

  V Prostějově dne 25. 1. 2022