Ošetřovatel 53-41-H/01

Tříleté denní studium, střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění absolventa v praxi

  • Absolvent je schopen poskytovat základní ošetřovatelskou péči různým skupinám klientů pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo asistentky
  • Uplatní se v zařízeních pro seniory, ústavech sociální péče, léčebnách dlouhodobě nemocných a dalších zdravotnických zařízeních
  • Je kompetentní pro provádění hygienické péče, podávání stravy, doprovod pacientů na vyšetření, nácvik sebeobsluhy pacienta, rehabilitační ošetřovatelství a pro manipulaci se zdravotními prostředky

Vzdělávací program je zakončen závěrečnou zkouškou.